Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty LotusIMC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LotusIMC)

V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen  (LotusIMC)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 20 tháng 6  năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 62818404                            Fax: 04 62818405

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Tài- Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm ông Phạm Trọng Bình- Tiến sĩ luật, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2013

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban được biết và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Đại diện công bố thông tin

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI