Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

 

Số: 261214-2/NQ/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-   Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

-   Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2013;

-   Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị

-   Căn cứ năng lực làm việc và nhu cầu công việc,

 

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Nay bổ nhiệm  Ông  Nguyễn Thế Hưng Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 4/10/1982

Số CMND: 001082003221 cấp ngày 6/8/2014  tại ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 81 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Giữ chức kế toán trưởng Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen

Điều 2:Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng tuân theo Điều lệ của công ty, theo sự phân công của HĐQT và giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Thế Hưng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Thế Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-         Như trên

-         Lưu VP.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Phan Tuấn Sơn