Công bố thông tin


Công bố thông tin về thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2018

 

 

 
Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần của LotusIMC

Căn cứ vào quyết định 873/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi xin công bố nội dung giao dịch như sau:

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển nhượng

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng

Cao Hoài Thanh

0 (0%)

387.500 (15.5%)

Đoàn Ngọc Hoàn

262.500 (10.5%)

12.500 (0.5%)

Nguyễn Tiến Dũng

137.500 (5.5%)

0 (0%)

 
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty LotusIMC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

(LotusIMC)

V/v: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen  (LotusIMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05  năm 2017

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Địa chỉ trụ sở chính: P 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 32222753                      Fax: 04 32222754

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Tài- Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hoàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2017 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày

28 tháng 04 năm 2017

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban được biết và công bố

thông tin theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Đại diện công bố thông tin

Giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC TÀI

 
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

 

Số: 261214-2/NQ/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-   Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

-   Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2013;

-   Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị

-   Căn cứ năng lực làm việc và nhu cầu công việc,

 

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Nay bổ nhiệm  Ông  Nguyễn Thế Hưng Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 4/10/1982

Số CMND: 001082003221 cấp ngày 6/8/2014  tại ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 81 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Giữ chức kế toán trưởng Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen

Điều 2:Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng tuân theo Điều lệ của công ty, theo sự phân công của HĐQT và giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Thế Hưng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Thế Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-         Như trên

-         Lưu VP.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Phan Tuấn Sơn

 


Trang 3 trong tổng số 5 trang