Công bố thông tin


CBTT về báo cáo tài chính quý 2.2019 và giải trình chênh lệch về lợi nhuận

1. Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

2. Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2 năm 2019 và quý 2 năm 2018

 
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn mã CVN

Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn mã CVN

 
HĐQT Công ty Lotus Capital thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2019

1. Biên bản họp HĐQT thông qua lựa chọn công ty kiểm toán 2019

2. Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn công ty kiểm toán 2019

3. Công bố thông tin lựa chọn công ty kiểm toán 2019

 
HDQT công ty Lotus Capital thông qua lựa chọn cổ phiếu đầu tư

1. Biên bản họp DHQT 17.5.2019

2. Nghị quyết HDQT 17.5.2019

3. Công bố thông tin về việc đầu tư vào cổ phiếu

 


Trang 2 trong tổng số 12 trang