Công bố thông tin


HDQT công ty Lotus Capital thông qua lựa chọn cổ phiếu đầu tư

1. Biên bản họp DHQT 17.5.2019

2. Nghị quyết HDQT 17.5.2019

3. Công bố thông tin về việc đầu tư vào cổ phiếu

 
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền

 
TB về việc chấm dứt HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

1. Quyết định thôi việc của nhân viên có CCHN Chứng khoán

2. Thông báo chấm dứt HĐLĐ với người có CCHN Chứng khoán

 
TB về việc bổ sung HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Thông báo về việc bổ sung HĐLĐ với người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

 


Trang 2 trong tổng số 12 trang