Công bố thông tin


Công bố thông tin bổ nhiệm Phó TGĐ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính

 
Đính chính biên bản họp Hội đồng quản trị 19.11.2018

1. Công văn đính chính biên bản họp HĐQT 19.11.2018

2. Biên bản họp HĐQT 19.11.2018 (đã chỉnh sửa)

 
Công bố thông tin thay đổi giám đốc

1. Công bố thông tin Bổ nhiệm Giám đốc

2. Công bố thông tin Bổ nhiệm Phó giám đốc

3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc

4. Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc

5. Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó giám đốc

6.  Quyết định HĐQT miễn nhiệm Giám đốc Nguyễn Đức Tài

 
Công bố thông tin về thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2018

 

 

 
Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần của LotusIMC

Căn cứ vào quyết định 873/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi xin công bố nội dung giao dịch như sau:

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển nhượng

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng

Cao Hoài Thanh

0 (0%)

387.500 (15.5%)

Đoàn Ngọc Hoàn

262.500 (10.5%)

12.500 (0.5%)

Nguyễn Tiến Dũng

137.500 (5.5%)

0 (0%)

 


Trang 2 trong tổng số 5 trang