Sơ lược về công ty

Tên công ty

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen

Tên Tiếng Anh

Lotus Investment Management Company

Tên viết tắt

LotusIMC

Địa chỉ

P902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vốn điều lệ

25.000.000.000 VND

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc Nguyễn Đức Tài

Nghiệp vụ kinh doanh

1) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

2) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

3) Tư vấn đầu tư chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động

Số 35/UBCK-GP do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 01 năm 2012.

Giấy phép điều chỉnh số: 53/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 14 tháng 11 năm 2012.

Tên công ty

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen

Tên Tiếng Anh

Lotus Investment Management Company

Tên viết tắt

LotusIMC

Địa chỉ

P902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vốn điều lệ

25.000.000.000 VND

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc Nguyễn Đức Tài

Nghiệp vụ kinh doanh

1) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

2) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động

Số 35/UBCK-GP do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 01 năm 2012.

 

 

 

Tên công ty

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen

Tên Tiếng Anh

Lotus Investment Management Company

Tên viết tắt

LotusIMC

Địa chỉ

P902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vốn điều lệ

25.000.000.000 VND

Người đại diện theo pháp luật

Giám đốc Nguyễn Đức Tài

Nghiệp vụ kinh doanh

1) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

2) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán

Giấy phép thành lập và hoạt động

Số 35/UBCK-GP do Uỷ ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 10 tháng 3 năm 2009

Giấy phép điều chỉnh số: 26/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 05 tháng 01 năm 2012.