Lập và quản lý quỹ

Theo qui định hiện hành chúng tôi có thể lập quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. Quỹ đầu tư chứng khoán sẽ được lập phù hợp với thông lệ quốc tế và luật pháp các quốc gia liên quan.