Đầu tư và quản lý danh mục đầu tư

Các yếu tố sau được xem xét khi thực hiện quyết định đầu tư và phân bổ tài sản:

  • —  Tính hấp dẫn tương đối giữa các cơ hội đầu tư

  • —  Tỉ lệ tiền mặt hiện tại của Danh mục đầu tư

  • —  Số tiền khả dụng hiện tại

  • —  Tình hình kinh tế và thị trường tài chính

  • —  Định hướng đầu tư hoặc Hạn chế đầu tư

  • —  Kỳ hạn còn lại của hợp đồng quản lý đầu tư

  • —  Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành