Điều tra, nghiên cứu và phân tích

Mục đích:

  • Đánh giá công ty dự định đầu tư một cách toàn diện, kỹ lưỡng và từ nhiều góc độ khác nhau để dự đoán tương lai và ước lượng giá trị nội tại của cổ phiếu
  • So sánh về mức độ hấp dẫn giữa các cơ hội đầu tư nhằm phân bổ tài sản một cách tối ưu nhất
  • Đạt hiệu quả đầu tư cao với mức rủi ro thấp nhất

Cách thức:

  • Sử dụng thông tin đầu vào cho quá trình phân tích từ nhiều nguồn khác nhau
  • Kết hợp phân tích định tính và định lượng.