Giám sát và hỗ trợ
  • Cập nhật báo cáo tài chính quý, năm

  • Cập nhật các thông tin liên quan đến lĩnh vực và hoạt động kinh doanh của công ty được đầu tư

  • Duy trì liên hệ với đội ngũ quản lý của công ty được đầu tư

  • Hỗ trợ công ty được đầu tư nếu có thể (tư vấn, giới thiệu khách hàng,…)

 

viagra