Thu hồi đầu tư
  • Khi giá cổ phiếu cao hơn hoặc tương đương với giá trị nội tại ước tính

  • Khi LotusIMC muốn thay đổi cơ cấu danh mục đầu tư để tranh thủ các cơ hội đầu tư có hiệu suất sinh lời dự kiến cao hơn