Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần của LotusIMC

Căn cứ vào quyết định số 440/QĐ-UBCK ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu từ 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi xin công bố kết quả giao dịch như sau:

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển nhượng

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng

Phan Văn Chiến

1.250.000 (50%)

1.025.000 (41%)

Trần Anh Tuấn

0 (0%)

225.000 (9%)

Việc chuyển nhượng được thực hiện ngày 22 tháng 7 năm 2009.

 

Ảnh Hoạt Động