Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần của LotusIMC

Căn cứ vào quyết định số 678/QĐ-UBCK ngày 11 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu từ 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi xin công bố nội dung giao dịch như sau:

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển nhượng

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng

Phan Văn Chiến

1.025.000 (41%)

150.000 (6%)

Phạm Thanh Tùng

0 (0%)

875.000 (35%)

 

Ảnh Hoạt Động