Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần của LotusIMC

Căn cứ vào quyết định 860/QĐ-UBCK ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi xin công bố nội dung giao dịch như sau:

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển nhượng

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng

Phan Tuấn Sơn

350.000 (14%)

137.500 (5.5%)

Đoàn Ngọc Hoàn

50.000 (2%)

262.500 (10.5%)

 

Ảnh Hoạt Động