Tư vấn đầu tư chứng khoán

Chúng tôi có thể thực hiện hoạt động tư vấn cho khách hàng trong việc mua, bán nắm giữ cổ phiếu các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết. Phạm vi dịch vụ và mức phí được thảo luận và thống nhất với khách hàng theo từng trường hợp cụ thể.