Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 PDF. In Email

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

Số: 220512/TB/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 như sau:

  1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC)
  2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  4. Tỉ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
  5. Ngày chốt danh sách cổ đông: cuối ngày 25/05/2012
  6. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 25/6/2012 đến ngày 25/7/2012
  7. Hình thức chi trả: chuyển khoản. Cổ đông cần gửi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của cổ đông tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trước ngày 25/6/2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phan Tuấn Sơn

 

 


Trang 13 trong tổng số 18 trang