Công bố thông tin về việc từ nhiệm của TV HĐQT PDF. In Email

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LotusIMC)

V/v: Từ nhiệm của thành viên HĐQT và thay đổi Điều lệ công ty

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 27 tháng 4  năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài Chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 27-04-2012 của LotusIMC;

Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) công bố thông tin về hai nội dung sau:

1)     Bà Doãn Thị Mai Hương – Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của LotusIMC chấp thuận.  Kể từ ngày 27-4-2012, Bà Hương không còn là thành viên Hội đồng quản trị LotusIMC.

2)     Điều lệ công ty của LotusIMC đã được cập nhật, sửa đổi theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Bản điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 27-04-2012 và được đăng tải tại website Công ty (www.lotusimc.com) ở mục Quan hệ cổ đông

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Đại diện công bố thông tin

Giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC TÀI

 


Trang 21 trong tổng số 25 trang