Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần của LotusIMC PDF. In Email

Căn cứ vào quyết định 873/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi xin công bố nội dung giao dịch như sau:

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển nhượng

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng

Cao Hoài Thanh

0 (0%)

387.500 (15.5%)

Đoàn Ngọc Hoàn

262.500 (10.5%)

12.500 (0.5%)

Nguyễn Tiến Dũng

137.500 (5.5%)

0 (0%)

 


Trang 9 trong tổng số 21 trang