Công bố thông tin


Đính chính biên bản họp Hội đồng quản trị 19.11.2018

1. Công văn đính chính biên bản họp HĐQT 19.11.2018

2. Biên bản họp HĐQT 19.11.2018 (đã chỉnh sửa)

 
Công bố thông tin thay đổi giám đốc

1. Công bố thông tin Bổ nhiệm Giám đốc

2. Công bố thông tin Bổ nhiệm Phó giám đốc

3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Giám đốc

4. Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc

5. Quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm Phó giám đốc

6.  Quyết định HĐQT miễn nhiệm Giám đốc Nguyễn Đức Tài

 
Công bố thông tin về thay đổi thành viên Hội Đồng Quản Trị năm 2018

 

 

 
Công bố thông tin về chuyển nhượng cổ phần của LotusIMC

Căn cứ vào quyết định 873/QĐ-UBCK ngày 12 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen, chúng tôi xin công bố nội dung giao dịch như sau:

Họ và tên cổ đông

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu trước khi chuyển nhượng

Số cổ phần/Tỷ lệ sở hữu sau khi chuyển nhượng

Cao Hoài Thanh

0 (0%)

387.500 (15.5%)

Đoàn Ngọc Hoàn

262.500 (10.5%)

12.500 (0.5%)

Nguyễn Tiến Dũng

137.500 (5.5%)

0 (0%)

 
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty LotusIMC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

(LotusIMC)

V/v: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen  (LotusIMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05  năm 2017

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Địa chỉ trụ sở chính: P 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 32222753                      Fax: 04 32222754

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Tài- Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hoàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2017 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày

28 tháng 04 năm 2017

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban được biết và công bố

thông tin theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Đại diện công bố thông tin

Giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC TÀI

 


Trang 3 trong tổng số 6 trang