Công bố thông tin


Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

 

Số: 261214-2/NQ/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

V/v: Bổ nhiệm kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-   Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

-   Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2013;

-   Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị

-   Căn cứ năng lực làm việc và nhu cầu công việc,

 

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Nay bổ nhiệm  Ông  Nguyễn Thế Hưng Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 4/10/1982

Số CMND: 001082003221 cấp ngày 6/8/2014  tại ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: 81 Lý Tự Trọng, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Giữ chức kế toán trưởng Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen

Điều 2:Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng tuân theo Điều lệ của công ty, theo sự phân công của HĐQT và giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Thế Hưng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và HĐQT về công việc được giao trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng ban có liên quan và Ông Nguyễn Thế Hưng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-         Như trên

-         Lưu VP.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Phan Tuấn Sơn

 
Quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

 

Số: 261214-1/NQ/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 26 tháng 12  năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

V/v: Miễn nhiệm kế toán trưởng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

-   Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

-   Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ;

-   Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bông Sen sửa đổi, bổ sung ngày 26 tháng 4 năm 2013;

-   Căn cứ Biên bản họp ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng quản trị

 

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nay miễn nhiệm bà Trần Thị Anh Đào Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 15/7/1978

Số CMND: 011948067 cấp ngày 20/4/1996  tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Phòng 502, A9, Khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Bà Trần Thị Anh Đào có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, sổ sách, chứng từ, công việc có liên quan cho Ông Nguyễn Thế Hưng - Kế toán trưởng Công ty CP Quản lý Quỹ Bông Sen.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty, các phòng ban có liên quan và bà Trần Thị Anh Đào chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-          Như trên

-         Lưu VP.

CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

Phan Tuấn Sơn

 
Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó giám đốc Công ty LotusIMC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LotusIMC)

V/v: Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen  (LotusIMC)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 20 tháng 6  năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 902, 17T6, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04 62818404                            Fax: 04 62818405

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Tài- Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm ông Phạm Trọng Bình- Tiến sĩ luật, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2013

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban được biết và công bố thông tin theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Đại diện công bố thông tin

Giám đốc

NGUYỄN ĐỨC TÀI

 
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

 

Số: 031212/TB/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2012

 

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

  1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC)
  2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  4. Tỉ lệ chi trả cổ tức: 9% (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
  5. Ngày chốt danh sách cổ đông: cuối ngày 3/12/2012
  6. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 26/12/2012 đến ngày 26/2/2013
  7. Hình thức chi trả: chuyển khoản. Cổ đông cần gửi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của cổ đông tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trước ngày 26/12/2012.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)


Phan Tuấn Sơn


 

 

 
Công bố thông tin bổ sung nghiệp vụ và thay đổi điều lệ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LotusIMC)

V/v: Bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán và thay đổi Điều lệ công ty

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 21 tháng 11  năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài Chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”;

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen  số 35/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/03/2009

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/11/2012 của LotusIMC;

Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) công bố thông tin về hai nội dung sau:

1) Ngày 21/11/2012 Công ty đã nhận được Giấy phép điều chỉnh số 53/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2012 với nội dung: Bổ sung nghiệp vụ Tư vấn đầu tư chứng khoán.

2) Điều lệ công ty của LotusIMC đã được cập nhật, sửa đổi theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 05/11/2012.

 

Trân trọng.

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Đại diện công bố thông tin

Giám đốc

(Đã ký)


NGUYỄN ĐỨC TÀI

 

 

 


Trang 4 trong tổng số 6 trang