Công bố thông tin


Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

Số: 220512/TB/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen (LotusIMC)
 2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Tỉ lệ chi trả cổ tức: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 5. Ngày chốt danh sách cổ đông: cuối ngày 25/05/2012
 6. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 25/6/2012 đến ngày 25/7/2012
 7. Hình thức chi trả: chuyển khoản. Cổ đông cần gửi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của cổ đông tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trước ngày 25/6/2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phan Tuấn Sơn

 

 
Công bố thông tin về việc từ nhiệm của TV HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN (LotusIMC)

V/v: Từ nhiệm của thành viên HĐQT và thay đổi Điều lệ công ty

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 27 tháng 4  năm 2012

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ Tài Chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 27-04-2012 của LotusIMC;

Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) công bố thông tin về hai nội dung sau:

1)     Bà Doãn Thị Mai Hương – Thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn xin từ nhiệm và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của LotusIMC chấp thuận.  Kể từ ngày 27-4-2012, Bà Hương không còn là thành viên Hội đồng quản trị LotusIMC.

2)     Điều lệ công ty của LotusIMC đã được cập nhật, sửa đổi theo sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012. Bản điều lệ mới có hiệu lực từ ngày 27-04-2012 và được đăng tải tại website Công ty (www.lotusimc.com) ở mục Quan hệ cổ đông

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Đại diện công bố thông tin

Giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC TÀI

 
Công bố thông tin về việc thay đổi trụ sở công ty

-         Căn cứ vào Giấy phép số 26/GPĐC-UBCK (Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ) được ban hành ngày  05 tháng 01 năm 2012 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen (LotusIMC) xin được thông báo về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ trụ sở chính mới:      Phòng 902, 17T6, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Số điện thoại:                         04 6281 8404

Fax:                                           04 6281 8405

(Địa chỉ cũ: Phòng B18, Tầng 4, Khách sạn Hà Nội Horison, 40 Cát Linh, Hà Nội)

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

ĐẠI DIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Giám đốc

 

NGUYỄN ĐỨC TÀI

 
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

Số: 090112/TB/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông sen (LotusIMC)
 2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Tỉ lệ chi trả cổ tức: 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
 5. Ngày chốt danh sách cổ đông: cuối ngày 10/01/2012
 6. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 10/02/2012 đến ngày 20/02/2012
 7. Hình thức chi trả: chuyển khoản. Cổ đông cần gửi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của cổ đông tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trước ngày 10/02/2012.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Tuấn Sơn

 

 

 
Thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ

BÔNG SEN (LOTUSIMC)

Số: 160811/TB/HĐQT/LotusIMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------™¯˜-----------

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011)

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông Sen trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 như sau:

 1. Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần quản lý quỹ Bông sen (LotusIMC)
 2. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 4. Tỉ lệ chi trả cổ tức: 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
 5. Ngày chốt danh sách cổ đông: cuối ngày 22/8/2011
 6. Thời gian chi trả cổ tức: từ ngày 22/9/2011 đến ngày 07/10/2011
 7. Hình thức chi trả: chuyển khoản. Cổ đông cần gửi thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng của cổ đông tới Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen trước ngày 22/9/2011.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Phan Tuấn Sơn

 

 

 


Trang 5 trong tổng số 6 trang