Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2019

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

Giải trình LNST trong kỳ BCTC năm 2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2018-30.6.2018

cáo tài chính quý 2 năm 2018

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2017

Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2017-30.6.2017

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2016-30.6.2016

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015

Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2015-30.6.2015

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2015

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2014-30.6.2014

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2013

Báo cáo soát xét cho kỳ hoạt động từ 1.1.2013-30.6.2013

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2009