Công bố thông tin về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT công ty LotusIMC Array In Array

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

(LotusIMC)

V/v: Bổ nhiệm Thành viên HĐQT

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen  (LotusIMC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

--------------------------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 05  năm 2017

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

Địa chỉ trụ sở chính: P 1806, Tầng 18, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 32222753                      Fax: 04 32222754

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Tài- Giám đốc

Nội dung thông tin công bố:

Bổ nhiệm Ông Đoàn Ngọc Hoàn là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen

kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2017 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức ngày

28 tháng 04 năm 2017

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Bông Sen xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban được biết và công bố

thông tin theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp

luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ BÔNG SEN

Đại diện công bố thông tin

Giám đốc

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC TÀI


Các bài viết khác...